Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Antikorozní ochrana Finixa reakivní základ šedý 400 ml

Finixa reakivní základ šedý 400 ml

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-TSP190
Dostupnost Skladem
Běžná cena 273,46 Kč
226,00 Kč bez DPH
Cena 246,11 Kč
203,40 Kč bez DPH
Počet kusů
2 obrázky v galerii
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!

Reaktivní základ Etch primer (TSP 190) může být použit na většinu kovových povrchů včetně hliníku. Vynikající ochrana proti korozi a přilnavostní vrstva, je přelakovatelný veškerými 1K a 2K výrobky

2.2. Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
butan-1-ol
aceton
xylen (směs isomerů)Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
Zatím žádné příspěvky
CS Zinc SPRAY, ochrana proti korozi,šedý 400ml předchozí produkt Finixa reakivní základ šedý 400 ml  další produkt Finixa Základ pro svařování - fosforečna zinečnatý 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů