Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Zinc SPRAY, ochrana proti korozi,šedý 400ml

CarSystem Zinc SPRAY, ochrana proti korozi,šedý 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126030
Dostupnost Skladem
Běžná cena 273,46 Kč
226,00 Kč bez DPH
Cena 193,60 Kč
160,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 5,00 Kč!
Antikorozní ochrana vnitřních plechů při bodovém svařování karoserií. Pozinkování kovových podkladů za studena. Teplotní odolnost do 490 °C v souladu s DIN 50976; 53167; 50021; 53151.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Opatření: P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton reakční směs ethylbenzenu a xylenu butanon uhlovodíky, C9, aromatické 

Zatím žádné příspěvky
CS základ na plasty, 400ml předchozí produkt CarSystem Zinc SPRAY, ochrana proti korozi,šedý 400ml  další produkt CS Žluté sítko, 190µ
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů