Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem základ-SPRAY červeno hnědý 400 ml

CarSystem základ-SPRAY červeno hnědý 400 ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS125949
Dostupnost Skladem
Běžná cena 242,00 Kč
200,00 Kč bez DPH
Cena 152,46 Kč
126,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 4,00 Kč!

 Základ-SPRAY  červeno hnědý - rychel shnouci a zarucuji vybornou antikorozi

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát 

Zatím žádné příspěvky
CarSystem UV Smart Lamp malá ruční UV lampa předchozí produkt CarSystem základ-SPRAY červeno hnědý 400 ml  další produkt CS Elastic Změkčovací přísada číra 1,0l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů