Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje 1K a 2K čiré laky SprayMax čirý lak matný 400ml

SprayMax čirý lak matný 400ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680065
EAN kód 4015962855779
Dostupnost Skladem
Běžná cena 461,12 Kč
381,09 Kč bez DPH
Cena 368,90 Kč
304,88 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 289,63 Kč
12 a více 10% 274,39 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 11,00 Kč!
Video k produktu

SPRAY MAX 2K Bezbarvý lak ve spreji Matný 400ml

  • SprayMax Bezbarvý lak matný
  • Obsah: 400 ml
  • Špičkový profesionální dvoukomponentní bezbarvý lak ve spreji - hluboký mat.
  • Určený k drobným opravám, zvláště vhodný na velké plochy, pro profesionální užití.

 

Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
alifatický polyizokyanát
aceton
n-butyl-acetát
solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná benzen < 0,1 %
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate
2,3-epoxypropyl neodecanoate
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
· Další údaje:
Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
název cena bez DPH dostupnost

SprayMax 2K čirý lak 400 ml

359,00 Kč Skladem
Zatím žádné příspěvky
SprayMax 2K Klarlack akryl 400 ml předchozí produkt SprayMax čirý lak matný 400ml 
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů