Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje 1K a 2K čiré laky SprayMax 2K čirý lak 400 ml

SprayMax 2K čirý lak 400 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680061
EAN kód 4015962853263
Dostupnost Skladem
Běžná cena 506,99 Kč
419,00 Kč bez DPH
Cena 434,39 Kč
359,00 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 341,05 Kč
12 a více 10% 323,10 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 13,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

SprayMax 1K rozstřikové ředidlo 400 ml

195,21 Kč Skladem
Video k produktu
Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
alifatický polyizokyanát
aceton
n-butyl-acetát
solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná benzen < 0,1 %
Reaktionsgemisch, bestehend aus alpha-3-(3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionylomega-
hydroxypoly(oxyethylen) und alpha-3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)
propionyl)-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylen)
(CAS 104810-47-1 + 104810-48-2)
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
· Další údaje:
Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
název cena bez DPH dostupnost

SprayMAX 2K Bezbarvý lak rychleschnoucí 250ml

241,91 Kč Skladem
název cena bez DPH dostupnost

SprayMax čirý lak matný 400ml

304,88 Kč Skladem

SprayMax 2K čirý lak polomatný 400ml

274,38 Kč Skladem
Zatím žádné příspěvky
SprayMax 2K čirý lak polomatný 400ml předchozí produkt SprayMax 2K čirý lak 400 ml  další produkt SprayMax čirý lak matný 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů