Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje 1K a 2K čiré laky SprayMax 1K rozstřikový lak 400 ml

SprayMax 1K rozstřikový lak 400 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680092
EAN kód 4015962853690
Dostupnost Skladem
Běžná cena 295,26 Kč
244,02 Kč bez DPH
Cena 236,20 Kč
195,21 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 185,45 Kč
12 a více 10% 175,69 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!
Video k produktu

Rozstřikový lak pro homogenní lakované přechody, vynikající schopnost naleptání okrajové zóny v oblasti přístřiků bez přechodů - velmi dobrá narušovací schopnost - nemusí se leštit, výsledkem je proto velmi dobrá konečná úprava

Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS05
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
cyklohexanon
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
SprayMax 1K rozstřikové ředidlo 400 ml předchozí produkt SprayMax 1K rozstřikový lak 400 ml  další produkt SprayMAX 2K Bezbarvý lak rychleschnoucí 250ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů