Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje 1K a 2K čiré laky Finixa Rozstřikové ředidlo 400 ml

Finixa Rozstřikové ředidlo 400 ml

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-TSP920
Dostupnost Skladem
Běžná cena 215,38 Kč
178,00 Kč bez DPH
Cena 193,84 Kč
160,20 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 5,00 Kč!
Video k produktu

Je ideální pro vytváření přechodů mezi starým a novým čirým lakem. Univerzální použití, (TSP 920) je kompatibilní se všemi značkami čirých laků.

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
xylen (směs isomerů)
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
Zatím žádné příspěvky
Finixa 2K čirý lak 250 ml předchozí produkt Finixa Rozstřikové ředidlo 400 ml  další produkt rSystem Klarlack Bezbarvý akrylový lak Sprej 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů