Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje 1K a 2K čiré laky Finixa 2K čirý lak 250 ml

Finixa 2K čirý lak 250 ml

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-TSP710
Dostupnost Skladem
Běžná cena 699,38 Kč
578,00 Kč bez DPH
Cena 629,44 Kč
520,20 Kč bez DPH
Počet kusů
2 obrázky v galerii
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 18,00 Kč!
Video k produktu

2K čirý lak (TSP 710) na malé opravy pro profesionální uživatele. Naneste 2 vrstvy s dobou pro odvětrání 10 minut pro perfektní povrch, který je odolný proti poškrábání, benzínu a UV záření.

 
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
alifatický polyizokyanát
aceton
n-butyl-acetát
methylisobutylketon
Standardní věty o nebezpečnosti
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
Další údaje:
Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Zatím žádné příspěvky
Finixa 1K čirý lak 400 ml předchozí produkt Finixa 2K čirý lak 250 ml  další produkt Finixa Rozstřikové ředidlo 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů