Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Antikorozní ochrana SprayMax 2K Epoxy plnič béžový 400 ml

SprayMax 2K Epoxy plnič béžový 400 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680032
EAN kód 4015962854031
Dostupnost Skladem
Běžná cena 461,12 Kč
381,09 Kč bez DPH
Cena 368,90 Kč
304,88 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 289,63 Kč
12 a více 10% 274,39 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 11,00 Kč!
Video k produktu
2K Rychleschnoucí epoxidový základový plnič - bezovy
- univerzálně aplikovatelné
- zajišťuje prémiovou přilnavost a ochranu před korozí
- pro hliníkové, ocelové, pozinkované ocelové plechy 
- excelentní průtok, umožňuje aplikace „mokré na mokré“
- základ z epoxidované pryskyřice
- snadné broušení, sušení
- můžete jej přestříkat akrylovymi barvami
- můžete jej přestříkat vodou nebo rozpouštědlem ředitelnými základovými barvami SprayMax stejně jako vrchními barvami 1K a 2K
Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
· Signální slovo Nebezpečí
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
SprayMax 1K antikoroz.základ červenohnědý 400 ml předchozí produkt SprayMax 2K Epoxy plnič béžový 400 ml  další produkt SprayMax 2K Epoxy plnič černý 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů