Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem silikonový odstraňovač, 1l

CarSystem silikonový odstraňovač, 1l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS146711
Dostupnost Skladem
Běžná cena 280,72 Kč
232,00 Kč bez DPH
Cena 238,61 Kč
197,20 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!
Čisticí prostředek pro všechny práce před lakováním. Pro bezpečné odstranění špíny, maziva, oleje, silikonu, vosku, dehtu, lepidla, atd. Silikonový odstraňovač obsahuje jemné, neagresivní rozpouštědlo, má velmi rychlou dobu odvětrání a vysokou vydatnost.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká ethyl-acetát uhlovodíky, C9, aromatické

Zatím žádné příspěvky
CS rozstřiková přísada, 400ml předchozí produkt CarSystem silikonový odstraňovač, 1l  další produkt CS silikonový odstraňovač, voda, 5l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů