Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Příprava před lakováním CARSYSTEM ISO-VE 7030 isopropanol odmašťovač 5 L

CARSYSTEM ISO-VE 7030 isopropanol odmašťovač 5 L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS154034
Dostupnost Skladem
Běžná cena 1 131,35 Kč
935,00 Kč bez DPH
Cena 917,18 Kč
758,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 27,00 Kč!
VLASTNOSTI
Carsystem ISO-VE 7030 je univerzální čistič na bázi isopropanolu a vody. Čistič je vhodný pro jemné a účinné čištění citlivých povrchů. ISO-VE 7030 je dále ideální pro čištění plastových povrchů před lakováním / penetrací nebo lepením.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.isopropyl-alkohol

Zatím žádné příspěvky
CarSystem čisticí utěrky Double blue 1000 ks rozměr 36 x 36 cm předchozí produkt CARSYSTEM ISO-VE 7030 isopropanol odmašťovač 5 L  další produkt CarSystem kbelík na utěrky měkký
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů