Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Tmely CarSystem Spray ředidlo do stříkacího tmelu, 1l

CarSystem Spray ředidlo do stříkacího tmelu, 1l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS124315
Dostupnost Skladem
Běžná cena 411,40 Kč
340,00 Kč bez DPH
Cena 269,83 Kč
223,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 8,00 Kč!

Ředidlo pro polyesterové stříkací tmely.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
 
Výstražné symboly nebezpečnosti
Signálním slovem: Nebezpečí
 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Doplňkové údaje o nebezpečí
:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení
:
Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/ par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
Opatření:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Skladování:
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Identifikátor výrobku: ethyl-acetát

 

Zatím žádné příspěvky
CS Soft polyesterový tmel 1,8kg předchozí produkt CarSystem Spray ředidlo do stříkacího tmelu, 1l  další produkt CS Spray vč. tužidla, 1,5kg
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů