Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS-550 Bitumen SPRAY černý, 500ml

CarSystem KS-550 Bitumen SPRAY černý, 500ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126029
Dostupnost Skladem
Běžná cena 235,95 Kč
195,00 Kč bez DPH
Cena 200,56 Kč
165,75 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!
K opravám a dokončení stávajících ochranných vrstev podvozků. Zajišťuje dlouhodobou ochranu podvozku proti odletujícím kamínkům a posypové soli. Velmi dobrý odhlučňovací účinek, snižuje vibrace.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění:P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <5% N-hexan Uhlovodíky C7-C9, n- alkany, isoalkany, cykloalkany aceton uhlovodíky, C9, aromatické

Zatím žádné příspěvky
CS KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l předchozí produkt CarSystem KS-550 Bitumen SPRAY černý, 500ml  další produkt CS KS-800 Ochrana podvozku vosk černá, 1l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů