Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS 50 natíratelná těsnící hmota šedá, 1kg

CarSystem KS 50 natíratelná těsnící hmota šedá, 1kg

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS150801
Dostupnost Skladem
Běžná cena 596,53 Kč
493,00 Kč bez DPH
Cena 507,05 Kč
419,05 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 15,00 Kč!
Natírací hmota k utěsnění spár, především při dodatečné montáži karosářských dílů, krycích lišt především na místech, která budou přelakována. Materiál se může natírat štětcem. Trvanlivé, trvale elastické těsnění švů pro přední a zadní spoiler, překrývající se švy v zavazadlovém prostoru, na podlaze v prostoru pro cestující a na podběhy kol, atd. Má vynikající přilnavost na kovy (čisté, se základem či lakované), je přelakovatelná a dokáže vytvořit dokonalou repliku struktury na vozidle. Natírací těsnicí hmota je stále elastická, nanáší se štětcem, na bázi syntetického kaučuku. Velmi rychlé schnutí. Teplotní odolnost od -25 do +80 °C.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout sna Pokračujte ve vyplachování. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: xylen 

Zatím žádné příspěvky
CS Klasické ploché míchátko 23cm předchozí produkt CarSystem KS 50 natíratelná těsnící hmota šedá, 1kg  další produkt CS KS-1000 Ochrana karoserie, bílá, 1l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů