Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS-400 vosková ochrana proti korozi, 500ml

CarSystem KS-400 vosková ochrana proti korozi, 500ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS125468
Dostupnost Skladem
Běžná cena 333,96 Kč
276,00 Kč bez DPH
Cena 283,87 Kč
234,60 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 8,00 Kč!

Transparentní konzervace korozí ohrožených dílů, např. motorového prostoru, lemů a hran dveří. Chrání elektrická zařízení před oxidací. Dlouhodobá ochrana na bázi vosku. Charakteristické rysy Má velmi dobrou přilnavost na kovy, odpuzuje vodu, chrání proti korozi. Po vysušení vytváří tvrdý elastiský film podobný vosku, který je odolný všem atmosferickým podmínkám.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických pentan Dodatečné označení EUH208 Obsahuje Kyseliny sulfonové, nafta, vápenné soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS KS-250 Cavity Protection, odolný teplu, 500ml předchozí produkt CarSystem KS-400 vosková ochrana proti korozi, 500ml  další produkt CS KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů