Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS-250 Cavity Protection, odolný teplu, 500ml

CarSystem KS-250 Cavity Protection, odolný teplu, 500ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126061
Dostupnost Skladem
Běžná cena 302,50 Kč
250,00 Kč bez DPH
Cena 257,13 Kč
212,50 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!

K opravám a dokončení stávající konzervace. Ochrana proti korozi a konzervace dutin. Velmi dobrá přilnavost na kovy. Výborná teplotní odolnost, lze použít na části motoru. Pro obnovu stávajících ochranných vrstev. Vosková antikorozní ochrana dutin s vynikající přilnavostí na kov, poskytuje spolehlivou ochranu před korozí. Po odpaření ředidel vzniká lehce lepivý voskový film na povrchu. Zajišťuje dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s agresivními tekutinami, jako je slaná voda. Má vysoký bod tání 160°C a neodkapává.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky C7-C9, n- alkany, isoalkany, cykloalkany uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických Dodatečné označení EUH208 Obsahuje Kyseliny sulfonové, nafta, vápenné soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS KS-200 Vosk do dutin, 1l předchozí produkt CarSystem KS-250 Cavity Protection, odolný teplu, 500ml  další produkt CS KS-400 vosková ochrana proti korozi, 500ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů