Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS-1050 Ochrana karoserie, černá, 500ml

CarSystem KS-1050 Ochrana karoserie, černá, 500ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126023
Dostupnost Skladem
Běžná cena 294,03 Kč
243,00 Kč bez DPH
Cena 249,93 Kč
206,55 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!

K opravám a dodělání stávajících ochranných vrstev. Dlouhodobá ochrana proti odletujícím kamínkům. Chrání prahy dveří, kapoty motorů a podvozky proti korozi. Lze použít i na PVC. KS-1050 je velmi pevná ochrana proti odletujícím kamínkům, neobsahuje azbest. Po vysušení vytváří elastický, přelakovatelný a texturovaný povrch, rychle schnoucí. Teplotní odolnost od - 25°C do +80°C. Odolný vůči oleji, vodě a posypové soli.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: cyklohexan Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% hexan butanon uhlovodíky, C9, aromatické

Zatím žádné příspěvky
CS KS-1000 Ochrana karoserie, bílá, 1l předchozí produkt CarSystem KS-1050 Ochrana karoserie, černá, 500ml  další produkt CS KS-1050 Ochrana karoserie, šedá, 500ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů