Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Ochrana podvozku CS ochrana podvozku transparentní Konzervace dutin

CS ochrana podvozku transparentní Konzervace dutin

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS155650
Dostupnost Skladem
Běžná cena 388,41 Kč
321,00 Kč bez DPH
Cena 336,38 Kč
278,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 10,00 Kč!
KS-300 je určen k ochraně dutých dutin ve vozidlech před korozí. Teče dokonce do stísněných prostor a má velmi dobrou přilnavost ke kovu. KS-300 má vynikající tepelnou odolnost a lze jej proto použít také na části motoru.
 
VLASTNOSTI
KS-300 má hydrofobní a penetrační účinek na povrch. Jakmile se rozpouštědla odpaří, KS-300 je mírně lepkavý a zanechává na povrchu glazovaný voskovitý film.
KS-300 poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi po několik let a dlouhodobě chrání povrchy, které jsou v kontaktu s agresivními kapalinami, jako je slaná voda. KS 300 má vysokou teplotu tání 160 ° C.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických Dodatečné označení EUH208 Obsahuje Kyseliny sulfonové, nafta, vápenné soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CarSystem KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen 1 L předchozí produkt CS ochrana podvozku transparentní Konzervace dutin  další produkt CS KS 50 natíratelná těsnící hmota šedá, 1kg
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů