Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen 1 L

CarSystem KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen 1 L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126032
Dostupnost Skladem
Běžná cena 291,61 Kč
241,00 Kč bez DPH
Cena 247,87 Kč
204,85 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!
KS-100 je dlouhodobý antikorozní prostředek pro ošetření podvozku všech typů vozidel. Chrání podvozek před kameny, posypovou solí atd.
 
VLASTNOSTI
KS-100 je tixotropní, omyvatelná ochrana podvozku ze směsi bitumen-pryskyřice, která chrání podvozky vozidel před korozí a snižuje hluk na silnici

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Opatření: P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování:P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9, aromatické Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické sloučeniny, aromáty (2-25%) uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických 

Zatím žádné příspěvky
CarSystem čisticí utěrky Double blue 1000 ks rozměr 36 x 36 cm předchozí produkt CarSystem KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen 1 L  další produkt CarSystem Lackiergrundierung-zákl.barva šedá 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů