Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem 2K VOC tužidlo 421 rychlé 2,5L

CarSystem 2K VOC tužidlo 421 rychlé 2,5L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS144108
Dostupnost Skladem
Běžná cena 2 497,44 Kč
2 064,00 Kč bez DPH
Cena 2 122,82 Kč
1 754,40 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 63,00 Kč!

Tužidlo:Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: hexamethylen-1,6- diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetát heptan-2-on (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS 2K VOC tužidlo 421 rychlé 0,5L předchozí produkt CarSystem 2K VOC tužidlo 421 rychlé 2,5L  další produkt CS 2K VOC tužidlo 541 standartní, 0,9L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů