Rychlý kontakt
Informace          Ing. Jiří Piskáček
Tel.: +420 608 355 600
Email: info(a)smartcoatings.cz
Tel.:  +420 606 633 600
Rychlý formulář pro dotazy:

Platby a dodání

Zboží bylo přidáno do košíku
Domů CarSystem Lepení a těsnění CarSystem KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l

CarSystem KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126034
Dostupnost Skladem
Cena 163,35 Kč
135,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Běžná cena 223,85 Kč
185,00 Kč bez DPH
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 4,00 Kč!
Popis zboží
Ochranný nátěr pro ošetření podvozků všech vozidel. Zajišťuje dlouhodobou a efektivní ochranu podvozku proti odletujícím kamínkům a posypové soli. Snižuje vibrace a dosahuje dobrého odhlučnění.
Diskuse
Zatím žádné příspěvky

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : 

Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti :

H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9, aromatické Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické sloučeniny, aromáty (2-25%)

Vyhledávání
Proč s námi?

Sortiment: